angolo-alto-sx angolo-sup-dx


 
soget

Soget s.r.l.
Via Roncaglia 14 - 20146 Milano, Italia
Tel. 02 485914.1
Fax 02 485914.20

Teân ngoân ngöõ - Việt Nam

Teân Soget ñaõ trôû neân ñoàng nghóa vôùi dòch thuaät ñaït trình ñoä xuaát saéc nhaát.

Vôùi treân 30 naêm kinh nghieäm, chuùng toâi laø toå chöùc lôùn nhaát ôû Italia chuyeân cung caáp caùc taøi lieäu ña ngoân ngöõ.

Chuùng toâi cung caáp dòch vuï ñoái vôùi taát caû caùc ngoân ngöõ chính, bao goàm bieân soaïn (soaïn thaûo vaø bieân taäp taøi lieäu kyõ thuaät), ñòa phöông hoùa ngoân töø, ñoà hoaï vaø CAD, trình baøy vaø in aán.

Caùc saûn phaåm ña phöông tieän, caùc hình aûnh tröïc quan treân maïng, vaø caùc trang web laøm hoaøn thieän theâm caùc dòch vuï cuûa chuùng toâi nhaèm toái ña hoùa hoaït ñoäng giao tieáp cuûa baïn vôùi quoác teá.

Toå chöùc chuùng toâi ñöôïc quaûn lyù baèng moät Heä thoáng Quaûn lyù Chaát löôïng phuø hôïp tieâu chuaån ISO 9001.

 

Caùc phöông phaùp cuûa chuùng toâi goàm:

  • söû duïng phieân dòch vieân ngöôøi baûn ngöõ

  • töï ñoäng hoùa taát caû caùc giai ñoaïn coâng vieäc

  • löïa choïn kyõ löôõng vaø lieân tuïc ñaøo taïo taát caû nhaân vieân

  • thöôøng xuyeân caäp nhaät taøi nguyeân thuaät ngöõ, xaây döïng vaø söû duïng töø vöïng theo ngöõ caûnh cuï theå

  • söû duïng caùc Coâng ngheä Dòch thuaät vôùi söï hoã trôï cuûa maùy vi tính (boä nhôù baûn dòch) ñeå ñaït ñöôïc chaát löôïng dòch thuaät nhaát quaùn cao

  • töông thích vôùi taát caû caùc chöông trình phaàn meàm chuû yeáu

  • quaûn lyù chaát löôïng nghieâm ngaët.

Caùc quaûn lyù döï aùn coù trình ñoä giaùm saùt töøng coâng vieäc, söû duïng caùc nguoàn löïc vaø kieåm tra vieäc ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng.

Cuõng vaäy, vieäc lieân tuïc caäp nhaät caùc chöông trình phaàn meàm cuûa chuùng toâi töông thích vôùi heä ñieàu haønh Macintosh vaø Windows coù nghóa laø khaùch haøng coù theå tin töôûng caùc chöông trình naøyï hoaøn toaøn töông thích vôùi caùc taøi nguyeân cuûa hoï.

Ñoù laø lyù do vì sao khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân khi bieát raèng chuùng toâi coù treân 5.000 khaùch haøng vaø söï tin töôûng cuûa khaùch haøng mang laïi cho chuùng toâi tính chuyeân nghieäp trong vieäc taïo ra caùc saûn phaåm, töø saùch giôùi thieäu caùc coâng ty lôùn cho tôùi taøi lieäu höôùng daãn cho caùc döï aùn haøng ñaàu theá giôùi.

 

Chuùng toâi coù saün caùc maãu chaøo haøng vaø moâ taû chi tieát dòch vuï baèng tieáng Anh.

 


this page in PDF Questa pagina in PDF | This page in PDF
Questa pagina in Flash | This page in Flash
angolo-basso-sx angolo-basso-dx
Soget srl copyright ©